3

3
Energie Project Woudmeer Aangesloten bedrijven Doelstellingen Mileu en Groene Stroom Sponsors Contactgegevens
Energie Project Woudmeer

Energie Project Woudmeer is een initiatief van alle 12 Agrarische ondernemers in de Woudmeer polder gelegen nabij Dirkshorn. De doelstelling van de initiatiefnemers is om binnen de gehele polder mogelijkheden te cre?ren om innovatieve duurzame energie te ontwikkelen, met als uitgangspunt deze polder op termijn de status ?energie neutraal? te betitelen, en indien mogelijk alternatieve duurzame energie te produceren voor commerci?le doeleinden.

Mede mogelijk gemaakt:
Energie Project Woudmeer wordt ondersteund door de Europese Gemeenschap ELFPO, en ontvangt een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND!!!Aanleiding en achtergrond: Medio 2007 is in een brainstormsessie tussen de agrarisch ondernemers het idee ontstaan om ?iets? met alternatieve energie te gaan doen. Directe aanleiding hiervoor is de als maar hoger wordende energierekening van diverse ondernemers, de mondiale toename in vraag naar energie, de doelstellingen van provincie en gemeente, en zeker niet onbelangrijk; de innovatiedrang van enkele ondernemers.
Eerste vraag en actie was om te onderzoeken of er binnen de gemeente Harenkarspel aanleiding en draagvlak was om de beleidsnotitie ?plaatsing windturbines? uit 1996 te herzien, en daardoor mogelijkheden te cre?ren om windturbines binnen de Woudmeerpolder mogelijk te maken.
Vooralsnog ziet de gemeente Harenkarspel geen aanleiding en noodzaak deze notitie te herzien en medewerking te verlenen aan een tweede windturbinepark op haar grondgebied, naast het park langs de N245.
Desondanks blijven de initiatiefnemers er van overtuigd dat er binnen hun gebied andere mogelijkheden zijn, die enerzijds maatschappelijk draagvlak genieten, en anderzijds rendement op kunnen leveren. Deze mogelijkheden zijn in een quickscan onderzocht, waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar mogelijkheden met energie uit biomassa, zonne,- en windenergie. Voor genoemde energievormen zijn allen voor verdere uitwerking interessant. Echter de omstandigheden van dit moment is de rentabiliteit van deze energievormen nog te onzeker om een duidelijke koers te bepalen.
Wel zijn alle deelnemers er van overtuigd dat op termijn vele alternatieve energievormen binnen de Woudmeerpolder haalbaar zijn. Cruciale vraag hierbij is of de woudmeer polder gaat wachten totdat een mogelijkheid zich gaat voordoen, of gaat de woudmeer en zijn ondernemers het gebied dusdanig inrichten dat voorkomende mogelijkheden adequaat te realiseren zijn. Deze laatste gedachte is de directe aanleiding tot de doelstelling om het gebied in te richten als agrarische polder waarbij innovatieve duurzame energievormen te realiseren zijn.


Foto's
vorige     2-14    volgende
Nieuws

2013-12-06
Zonnecollectoren
Zonnecollectoren-project
Medio augustus 2012 zijn 7 EPW leden gestart met het zonnecollectoren-project.
2013-12-06
2009-05-04
Genomineerd Kansen kanon 2008
Genomineerden 2008
Op 2 december kiest een jury van 100 de meest innovatieve ondernemer van Noord-Holland.
Statistieken:

Deelnemende bedrijven: 12

Aantal operationele windmolens: 2

Windmolen 1 is de Donqi Urban Windmill
Windmolen 2 is de energyball

Language: