3

3
Energie Project Woudmeer Aangesloten bedrijven Doelstellingen Mileu en Groene Stroom Sponsors Contactgegevens
Doelstellingen

Voornemens en visie: Alle 12 agrarisch ondernemers hebben zich voor genomen, en in een intentie verklaring vastgelegd dat zij zich er voor willen inzetten de gehele Woudmeerpolder te willen gaan in richten, en aanmerken , als het gebied waar innovatie duurzame energie projecten mogelijk zijn. Om dit te bewerkstelligen zullen zaken binnen de gemeentelijke en provinciale bestemmingsplannen moeten worden vastgelegd. Hoe breed, en tegen kaders een en ander vorm kan krijgen zal in gezamenlijk overleg met gemeente en provincie duidelijk moeten worden. Hierbij moet worden opgemerkt dat het voor de energiedoelstellingen alsmede voor de ondernemers duidelijke winst te behalen is, wanneer bij het realiseren van een energiebron ( project ) geen tijdrovende vergunningprocedures doorlopen hoeven worden.
Om het project en de doelstellingen concreet te kunnen maken zijn de deelnemers van EPW voornemens om in eerste instantie op het Pilotbedrijf van J. Wagenaar, Woudmeerweg 30 een tweetal kleine windmolens te plaatsen in combinatie met het gehele bedrijf via de Trias Energetica door te lichten en aan te passen.
Dit houdt de volgende werkwijze in:

Voorverkenning ( alle bedrijven )
In de verkenning gaan wij uit van de gegevens die reeds in eerder stadium door accon■avm verzameld zijn tijdens de korte inventarisatie en de rapporten die over de individuele bedrijven zijn geschreven. De gezamenlijke bedrijven gebruiken ongeveer 1,900 Mwh en 138K m3 gas. Zonne ? energie en kleinschalige windenergie zijn als de meest voor de hand liggende opties genoemd en als gevolg daarvan zullen deze extra aandacht krijgen door onder andere de opstelling van een proefturbine.

Inventarisatie ( pilot bedrijf )
De bovenstaande voorverkenning zal gevolgd worden door een meer gedetailleerde scan van wanneer waar en door welke apparatuur de energie verbruikt wordt op basis van een Pareto analyse. Tevens worden ventilatie en vochtigheid geanalyseerd. Daartoe worden een aantal energie- en zogenaamde min/max meters ge?nstalleerd. Deze analyse is de 0-situatie en wordt indien tot uitvoering wordt overgegaan vergeleken met verbeterde situatie. Deze analyse wordt vervolgens gebruikt om de potenties voor verbetering in kaart te brengen. Daarbij wordt een totaaloverzicht van de bedrijven geproduceerd voor zowel de woon- als bedrijfssituatie.

Verkenning ( pilot bedrijf )
Uitgangspunt is dat er aan energiebesparing wordt gewerkt zonder een concessie aan comfort te doen. Op basis van de scan wordt een systematisch stappenplan afgewerkt om de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame opwekking te inventariseren op basis van:
1. investering
2. besparing/opwekking per jaar
3. terugverdientijd en netto contante waarde

Tijdens het stappenplan wordt van buiten naar binnen gewerkt. Dat wil zeggen dat eerst naar mogelijkheden binnen het gebied wordt gekeken, vervolgens naar de schil van de gebouwen, daarna naar de individuele apparatuur en tenslotte naar het gedrag van de bewoner bevat de volgende stappen:
1. mogelijkheden voor collectieve inkoop, besparing en opwekking
2. toepassing van standaard elementen, zoals isolatie en verlichting
3. toepassing van korte termijn rendabele systemen, zoals thermostaatregeling en windturbine
4. toepassing van middellange termijn rendabele systemen, zoals warmtepompen en zonneboilers
5. toepassing van lange termijn rendabele systemen, zoals zonnecellen en domotica
Hiertoe wordt een check-list ontworpen. Tenslotte wordt gekeken hoe de besparing verankerd kan worden in het bewustzijn en gedrag van de agrari?rs in de Woudmeerpolder.
Bovenstaande zal gecombineerd worden met het plaatsen van de zgn Energy ball ( turbine ), en Urban own Windmill ( turbine )

Door de opgedane kennis, welke is verkregen vanuit het pilotbedrijf te vertalen richting de doelstellingen, zijn de deelnemers van EPW voornemens om in eerste instantie het plaatsen van een 20 ? 30 tal kleine windturbines mogelijk te maken. Deze turbines met een doorsnede van ca. 200 cm zijn speciaal ontwikkeld voor plaatsing binnen de bebouwde en ongebouwde omgeving. Hoewel het leverend vermogen niet voldoende zal zijn om energie terug te kunnen leveren voor commerci?le doeleinden, zal de energie in eerste instantie voor collectief en/of eigen gebruik zijn.
Wanneer dit voornemen gerealiseerd is, zullen andere energievormen hieraan gekoppeld kunnen worden, waarbij het opbrengende vermogen een substanti?le bijdrage kan leveren aan de behoefte van de Woudmeerpolder en derden


Stappenplan en tijdspad: vanaf ondertekening intentieverklaring ( 29 mei 2008 ) tot en met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ,zullen twee trajecten naast elkaar lopen en worden uitgevoerd.

? Onderzoek naar energie ( piek ) behoefte afzonderlijke deelnemers.
? Onderzoek naar plaatsingsmogelijkheden.
? Inventarisatie financieringsmogelijkheden.
? Inventarisatie traject financiering.
? Inventarisatie en voorbereiden vergunningentraject.
? Opstellen investeringsplan.
? Opstellen exploitatiebegroting.
? Inventarisatie en uitwerken rechtsvorm.
? Opstellen en ondertekening van samenwerkingsovereenkomst.

Stappenplan vanaf de samenwerking tot en met de oplevering ( oktober 2009 )
? Opstellen rechtsvorm
? Vergunningaanvraag.
? Aanbesteding kleine windmolens
? Inpassing en uitvoering infrastructuur
? Trias Energetica
? Inventarisatie andere innovatieve duurzame energievormen.
? Opzet en tijdsplanning vervolgtraject.
Nieuws

2013-12-06
Zonnecollectoren
Zonnecollectoren-project
Medio augustus 2012 zijn 7 EPW leden gestart met het zonnecollectoren-project.
2013-12-06
2009-05-04
Genomineerd Kansen kanon 2008
Genomineerden 2008
Op 2 december kiest een jury van 100 de meest innovatieve ondernemer van Noord-Holland.
Statistieken:

Deelnemende bedrijven: 12

Aantal operationele windmolens: 2

Windmolen 1 is de Donqi Urban Windmill
Windmolen 2 is de energyball

Language: